Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Ublo > Provoz MŠ > O nás

O NÁS

Milé děti a rodiče, vítejte na stránkách naší mateřské školy.
Na okraji vesničky Ublo máme pro vás malou školku, hodné paní učitelky a velkou zahradu.

                        děti3.PNG           
Těšíme se na vás!

   Motto:

DÍTĚ

Žije-li dítě káráno,                  naučí se odsuzovat.
Žije-li dítě v nepřátelství,        naučí se útočit.
Žije-li dítě v posměchu,          naučí se vyhýbavosti.

ale
 
Žije-li dítě v povzbuzení,        naučí se smělosti.
Žije-li dítě v toleranci,             naučí se trpělivosti.
Žije-li dítě s pochvalou,          naučí se oceňovat.
Žije-li dítě v poctivosti,           naučí se spravedlnosti.
Žije-li dítě v bezpečí,              naučí se věřit.


       Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím,
       naučí se hledat ve světě lásku.
 

                      


    Charakteristika MŠ Ublo

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji vesnice Ublo, zasazené do kopců Vizovické vrchoviny.
V její blízkosti je dětské hřiště, zástavba rodinných domů se zahradami, lesy a louky s pastvinami.

Mateřská škola Ublo je malá vesnická škola s celodenním provozem, s jednou věkově smíšenou třídou pro 22 dětí od 2,5 do 6 (7) let. 
Škola má svoji vlastní kuchyni, kde se připravuje jídlo pro děti.


Škola sídlí ve staré budově, postavené roku 1886 a zrekonstruované pro potřeby MŠ. Budova ještě pamatuje třídy obecné a základní
školy, které v ní bývaly. Od 1.1.2003 přešla mateřská škola do právní subjektivity, jejím zřizovatelem je obec Ublo. V současnosti sídlí kromě MŠ v budově  i obecní úřad a knihovna.


Na budovu bezprostředně navazuje nově zrekonstruovaná rozlehlá školní zahrada
 v přírodním stylu osázená stromy a keři a vybavená 
přírodními prvky a zákoutími pro hru i environmentální výchovu. Asfaltovou cestu na zahradě MŠ využívají děti k jízdě na dětských dopravních prostředcích. 


Budova MŠ je přízemní, nachází se v ní třída, ložnice, sociální zařízení pro děti a šatna a dále ředitelna, školní kuchyně, přípravna jídla, sklad potravin, úklidová komora a sociální zařízení pro zaměstnance. Všechny prostory jsou propojeny dlouhou chodbou.
Třída MŠ je vnitřním zařízením rozdělena na dvě části. Jedna část je dispozičně uspořádaná jako pracovní prostor a jídelna, druhá vložená část jako herna. Uspořádání umožňuje dětem pestrou škálu činností jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Ve třídě je nábytek snadno dostupný dětem s velkým výběrem dětských her a hraček. Se třídou je propojena výdajovým okénkem školní kuchyně. 
Ložnice, kde  má každé dítě své lehátko, dětem slouží k odpočinku a 1 x týdně k pohybovým aktivitám náročnějším na prostor. V šatně MŠ má každé dítě šatní skříňku označenou obrázkem. 

V posledních letech se realizovaly změny a úpravy uvnitř i vně budovy školy. V roce 2010 bylo kompletně zrekonstruováno dětské sociální zařízení. V roce 2013 proběhla výměna oken, venkovních dveří a zateplení budovy spolu s rekonstrukcí fasády. Interiér mateřské školy byl v letech 2011 - 2014 z větší části vybaven moderním funkčním nábytkem. V roce 2017 proběhla kompletní výměna zastaralých akumulačních kamen za nové. V roce 2018 proběhla rekonstrukce obložení v přípravně jídla, která byla vybavena novým nerezovým nábytkem a rekonstrukce a výmalba stěn v dětské ložnici a šatně, kde bylo položeno nové linoleum a koberec a obě místnosti oživily barevné nástěnné dekorace. Pomocí sádrokartonového předělu vznikla také šatna pro personál. V roce 2019 a 2021 proběhla kompletní rekonstrukce školní zahrady a rekonstrukce stěn v kuchyni. V roce 2020 byla kuchyně vybavena novou linkou včetně myčky nádobí. V roce 2021 byla zrekonstruována výmalba stěn v hlavní chodbě a také tyto stěny oživily nové nástěnné dekorace. Léto 2022 jsme využili k pokládce nové vinylové podlahy v hlavní chodbě a instalaci nové digestoře ve školní kuchyni.

Celodenní provoz školy je od 6:45 do 15:45 hodin.
(Pro podrobnou informaci o denním režimu nahlédněte do položky - Provoz MŠ - Režim dne.)

 Personální obsazení

 O děti se starají:
    Ředitelka MŠ a vedoucí školní jídelny     Veronika Kršáková
     Učitelka                                                       Michaela Urbanová

                                     Učitelka a školní asistent                           Mgr. Jarmila Pechalová                         
Kuchařka                                                     Hana Jančíková
Školnice                                                       Lenka Polanská

 

 Filozofie a koncepce školy

      „ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
       V RADOSTNÉM PROSTŘEDÍ“

  

Naše mateřská škola je zaměřena všeobecně, podporuje však environmentální výchovu
tzn. citlivý vztah ke všemu živému - k přírodnímu prostředí, lidem, zvířatům, rostlinám ...
Hlavním cílem je seznamovat děti s přírodním prostředím, které nás obklopuje a společně tak vytvářet pozitivní vztah k přírodě. Děti získávají povědomí o neustálých změnách přírodního prostředí a jeho rozmanitosti. Pobyt v přírodě pozitivně podporuje psychickou odolnost, manuální a tělesnou zručnost, posiluje imunitní systém, slouží k prevenci úrazů i alergií. Hra v přírodě u dětí podporuje kreativitu, komunikační schopnosti, sebedůvěru, vytrvalost, schopnost koncentrace, inspiruje děti k tvůrčí činnosti, šikovnosti a rozvíjení fantazie. V přírodě je možné citlivěji prožívat a to všemi pěti smysly.

Vzdělávání dítěte v MŠ je uskutečňováno ve všech činnostech s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit a je založené na nabídce, individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Obohacení našeho ŠVP PV

Specifické projekty
"Hry se slovíčky"- 1 x za 14 dní  s vytipovanými dětmi, logopedická prevence a procvičování vyvozených hlásek s logopedickou asistentkou (kurz pro logopedické asistenty absolvovaly dvě učitelky MŠ) pod vedením klinické logopedky z SPC Vady řeči Zlín.

„Flétnička“ - 1 x týdně se nejstarší děti seznamují s nástrojem, hravou formou probíhá rozvoj správného dýchání, rytmizace říkadel a hra jednoduchých písní na flétnu.

"Malá technická univerzita" - v průběhu školního roku probíhá několik projektových dní nebo hodinových projektů polytechnického vzdělávání pro všechny děti s vyškolenými externími lektory - např. malý stavitel města, malý vodohospodář, malý projektant, malý zpracovatel odpadů apod.


"Těšíme se do školy!" - 2 x týdně v rámci odpoledních vzdělávacích aktivit, se děti s povinností předškolního vzdělávání hravou formou a pomocí manipulačních činností a pracovních listů připravují na bezproblémový vstup do základní školy.

"Plaváček" 
- deset lekcí předplavecké výuky pro všechny děti v Plavecké škole v Luhačovicích. Děti se seznamují s vodou a získají základy plavání.
Výcvik vedou kvalifikované trenérky plavání.

"Pojďte s námi do pohádky" 
- vystoupení divadel malých forem v MŠ a návštěv divadelních představení v KD Vizovice. Probíhá 5 x - 10 x ročně.


Akce pro děti a rodiče

Drakiáda, Bramboriáda nebo Jablíčkobraní, tvořivé dílničky, Mikulášská besídka, Karneval, Den matek, Den s tatínkem, Zábavné odpoledne s rozloučením s předškoláky, brigády, výlety, environmentální výukové a vzdělávací programy,  poznávací vycházky...
 
V pedagogickém působení na dítě je důležitý partnerský vztah rodiny a MŠ. Denní styk s rodiči při příchodu či odchodu z MŠ umožňuje navzájem si předávat informace, domlouvat společný postup při výchově a vzdělávání nebo nabídnout potřebnou radu, literaturu, ale i pomoc odborníků. Závažnější problémy řešíme na domluvené schůzce, snažíme se o co největší ohleduplnost a taktnost.
Třídní  schůzky
probíhají zpravidla 2 x ročně. Pro rodiče nově přijatých dětí se koná informační schůzka před začátkem školního roku. Na začátku docházky mohou nově příchozí děti společně s rodiči absolvovat adaptační program dle individuálních potřeb dítěte.

Předpokladem uskutečňování cílů koncepce je nutná spolupráce školy s rodiči, zřizovatelem, veřejností a vzájemná spolupráce zaměstnanců.
Koncepce školy se přizpůsobuje měnícím se podmínkám, a to vždy se záměrem vytváření zázemí pro optimální chod školy a přípravu dětí v Mateřské škole Ublo pro další život.
 


V neposlední ředě je naším cílem, aby do naší školky vodili spokojení rodiče své děti
s rozzářenýma očima a šťastným úsměvem.Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání s názvem
Jaro, léto, podzim, zima,
s kamarády  je  nám  prima! 

Škola přizpůsobila zaměření vzdělávacího programu svému umístění a prioritně se zaměřuje k ekologickým a přírodovědným aktivitám.
Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu (pitný režim, pobyt ve zdravém prostředí, vhodná a zdravá skladba jídla, pravidelný denní režim atd.).Denní program umožňuje dostatečný pohyb dětí venku na školní zahradě, v okolí školy i ve volné přírodě.
Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, potřebám jeho života a dodržování co nejpozitivnějších psychosociálních podmínek.


Vedeme děti k co největší samostatnosti
a ke spokojenému, radostnému, plnohodnotnému soužití nás všech - dětí i ostatních zaměstnanců. Zodpovídáme za to, že se nově příchozí dítě v klidu adaptuje na nové prostředí a situace. Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně, komunikujeme, pomáháme dětem potřeby uspokojovat – pohodou, klidným a nestresujícím způsobem. Všechny děti mají ve třídě stejné postavení – nikoho nezesměšňujeme, nepodceňujeme, komunikujeme s nimi o jejich pocitech, problémech, spravedlnosti. Děti se učí akceptovat a respektovat společná pravidla chování, na jejichž utváření se podílí. Poskytujeme dětem volnost a svobodu, ale zároveň v nich budujeme pocit zodpovědnosti za sebe a své jednání.


Vytváříme prostředí vzájemné důvěry, tolerance, laskavosti, vzájemné pomoci a podpory ve veškerém našem počínání. Prostředí, kde jsou děti rády, kde mají své kamarády, na které se těší.

Vzdělávací obsah je zpracován do 4 tematických celků. Ve třídním
vzdělávacím programu je p
odle motivačního zaměření daného školního roku každý tematický celek rozpracován na jednotlivá témata, která přizpůsobujeme během roku aktuálním podmínkám, potřebám dětí a situacím v dětské skupině.

Tematické celky:
1. Jedna dvě a jedna dvě, podzim právě krajem jde.

2. Tři a čtyři, tři a čtyři, z nebe padá bílé chmýří.
3. Pět a šest, pět a šest, vlaštovky se vrací z cest.
4. Napočítám do desíti, ať nám zlaté slunce svítí!


Třídní vzdělávací program 2023 - 2024:

Pohádkový rok  

Tematické zaměření: Svět pohádkových příběhů a fantazie

 

Třídní vzdělávací program 2022 - 2023:
Poznáváme svět s Človíčkem
Tematické zaměření: Planeta Země - můj domov

 

Třídní vzdělávací program 2021 - 2022:
O čem stromy vyprávěly...
Tematické zaměření: Učíme se lásce k přírodě, poznáváme a zkoumáme svět kolem nás s kamarády stromy

(Pro podrobnou informaci o školním vzdělávacím programu  nahlédněte do položky - Dokumenty MŠ.)


______________________________________________________________________

Skener_20230914 (3).png
______________________________________________________________________